Elma Kurusu
Elma Kurusu

45,00 ₺

Elma Kurusu

Dağ İnciri
Dağ İnciri

120,00 ₺

Dağ İnciri

Kuru Armut
Kuru Armut

45,00 ₺

Kuru Armut

Kuru Kayısı (aşma)
Kuru Kayısı (aşma)

45,00 ₺

Kuru Kayısı (aşma)

Hurma Mebrum
Hurma Mebrum

180,00 ₺

Hurma Mebrum

%2
Kuru Dut
Kuru Dut

48,00 ₺

Kuru Dut

Kuru Siyah Üzüm
Kuru Siyah Üzüm

40,00 ₺

Kuru Siyah Üzüm

Üzüm Siyah Çekirdeksiz
Üzüm Siyah Çekirdeksiz

70,00 ₺

Üzüm Siyah Çekirdeksiz

Kuş Üzümü
Kuş Üzümü

35,00 ₺

Kuş Üzümü

Çekirdekli Sarı Üzüm
Çekirdekli Sarı Üzüm

45,00 ₺

Çekirdekli Sarı Üzüm

Ceviz İçi (yerli)
Ceviz İçi (yerli)

130,00 ₺

Ceviz İçi (yerli)

Yerli Kabuklu Ceviz
Yerli Kabuklu Ceviz

75,00 ₺

Yerli Kabuklu Ceviz